Cazierul judiciar


Eliberarea certificatelor de cazier la ghiseul IPJ Arad se face conform programului:

Luni:
Marti:
Miercuri:
Joi:
Vineri:
08.30 - 12.00 ; 14.00 - 16.00
08.30 - 12.00 ; 14.00 - 16.00
08.30 - 12.00 ; 14.00 - 16.00
08.30 - 12.00 ; 14.00 - 17.00
08.30 - 12.00 ; 13.00 - 14.00

    

Vă informăm că, prin Hotărîrea de Guvern  Nr. 956 din 19 august 2009, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începînd cu anul fiscal 2010, emitent: GUVERNUL ROMÂNIEI, publicată în: MONITORUL OFICIAL NR. 633 din 24 septembrie 2009, ce intră în vigoare începînd cu anul fiscal 2010, în ANEXA 1- LISTA cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte asimilatea acestora, precum şi amenzile aplicabile începînd cu anul fiscal 2010-Lista cuprinzînd taxele extrajudiciare de timbru, a fost majorată taxa de timbru extrajudiciară, la cerere a certificatelor de cazier judiciar la 2 lei.
 Eliberarea certificatelor de cazier judiciar se va face în termenul de până la 3 zile, prevăzut în Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar cu modificările şi completările ulterioare.
            Persoanele adulte, altele decat părinţii, care însoţesc cetăţeni romani minori într-o călătorie în străinătate trebuie să deţină la ieşirea din Romania, pe langă celelalte documente prevăzute de Legea nr.248/2005 şi certificatul de cazier judiciar;
         Potrivit prevederilor art.21 din Legea 290/2004-legea cazierului- persoanele fizice care au un interes legitim pot obţine propriul certificat de cazier judiciar adresandu-se, fie personal fie prin împuternicit, cu o cerere tip completată cu datele de stare civilă şi motivarea cererii, la unitatea de poliţie de la locul de naştere sau de domiciliu;
         Certificatul de cazier judiciar are o valabilitate de şase luni de la data emiterii şi doar în scopul pentru care a fost eliberat;
         Pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar pentru persoanele fizice sunt necesare următoarele acte:
              - cerere de cazier judiciar completată
              - timbru fiscal de doi lei
              - act de identitate în original
              - taxă de eliberare a certificatului de cazier;
Pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar pentru persoane juridice sunt necesare următoarele acte:
              - cerere de cazier judiciar completată
              - timbru fiscal de doi lei
              - certificatul constatator de la Oficiul Registrului Comerţului
              - dovada că este reprezentantul legal al persoanei juridice
              - copia după actul de identitate al reprezentantului
              - taxă de eliberare a certificatului de cazier
        

Ghişee de eliberare a certificatului de cazier judiciar există în cadrul unităţilor de poliţie din IPJ Arad, Poliţia oraş Chişineu-Criş, Poliţia oraş Lipova, Poliţia oraş Sebiş şi Poliţia oraş Nădlac şi Pecica.

Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, prin care a fost modificat alin. (3) al art. 11 din Legea nr. 290/2004, republicată, privind cazierul judiciar, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 01.07.2010, certificatele de cazier judiciar emise în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, vor fi eliberate astfel:
A. - (1) Cererea pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar PERSOANELOR JURIDICE, care solicită emiterea documentului în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, se va depune la inspectoratul de poliţie pe raza căreia îşi are sediul social, sucursala, filiala sau punctul de lucru persoana juridică.
(2) În situaţia în care persoana juridică străină nu are sediul social, sucursala, filiala sau punctul de lucru pe teritoriul României, cererea se va depune prin reprezentant legal, care trebuie să-şi dovedească calitatea, la unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază reprezentantul legal.
(3) Documente necesare pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor juridice:     

 • cerere care va cuprinde toate datele de identificare ale societăţii -formular tipizat;
 • dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante (Anexa 38 din HG 345/2010);
 • copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrul Comerţului în copie şi original (în cazul asociaţilor străini nerezidenţi copia actului constitutiv al persoanei juridice române care solicită emiterea documentului în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, din care să rezulte calitatea de asociat a solicitantului);
 • chitanţa de achitare a taxei în cuantum de 10 lei;
 • timbru fiscal în valoare de 2 lei.

B. – (1) PERSOANELE FIZICE născute în România care au atribuit C.N.P, depun cererea pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar la unitatea de poliţie de la locul de naştere ori de domiciliu/reşedinţă, documentul solicitat fiind eliberat „pe loc”, în situaţia în care aceste persoane nu sunt înscrise în cazierul judiciar.
(2) Pentru celelalte categorii de persoane fizice care solicită emiterea certificatului de cazier judiciar, respectiv:
a) persoane fizice născute în străinătate;
b) persoane fizice născute în România, care nu au atribuit C.N.P;
c) persoane fizice cu date de cazier, eliberarea certificatului de cazier judiciar se va face de către inspectoratele de poliţie judeţene, respectiv pentru Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, de către Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative, în termenul de 3 zile prevăzut la art. 28 alin. (3) din Legea nr. 290/2004, republicată.
 (3) Persoanele fizice vor depune cererea pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar, însoţită de următoarele documente:
- act de identitate;
- timbru fiscal, în valoare de 2 lei;
- chitanţa de achitare a taxei de 10 lei.
(4) În cazul persoanelor fizice străine nerezidente pe teritoriul României obţinerea certificatului se va face prin împuternicit, care va prezenta următoarele documente:
-cererea tip completată cu datele de stare civilă ale titularului;
-cartea de identitate care atestă locul de domiciliu/reşedinţă a împuternicitului în Arad pentru cererile depuse la IPJ Arad;
-copie act de identitate al titularului;
-timbru fiscal în valoare de 2 lei;
-chitanţă de achitare a taxei de eliberare a certificatului în valoare de 10 lei;
-procura autentificată în condiţiile art.31 alin.1 şi 2 din Legea 290/2004 republicată. Procura trebuie să fie redactată în termeni clari din care să rezulte datele de stare civilă ale titularului şi ale împuternicitului, scopul şi durata mandatului.

C. – În situaţiile în care există în evidenţa cazierului judiciar date notate în mod provizoriu privind persoanele fizice sau juridice, care au solicitat eliberarea certificatului de cazier judiciar pentru motivul „înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari”, în cuprinsul certificatului se vor menţiona toate cazurile de punere în mişcare a acţiunii penale, conform art.XX din OUG 54/2010.
Certificatul de cazier judiciar se eliberează în maxim trei zile lucrătoare şi este valabil 6 luni de la data eliberării.

La ghişeele de cazier judiciar de la poliţiile oraş Chişineu-Criş, Ineu, Lipova, Sebiş, Nădlac, Pecica se eliberează certificate de cazier judiciar DOAR pentru PERSOANELE FIZICE care au locul de naştere sau de domiciliu/reşedinţă în judeţul Arad, au atribuit C.N.P şi nu sunt cunoscuţi cu antecedente.

Sus

Permisul de port-armă


Programul de depunere şi ridicare a dosarelor:

Luni:
Marti:
Miercuri:
Joi:
10.00 - 12.00
09.00 - 12.00
09.00 - 12.00
09.00 - 12.00; 15.00 - 18.00

Conform art.8 din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explosive, pentru a putea produce, prepara,detine, transporta si folosi materii explozive; persoanele fizice si juridice au obligatia de a obtine în prealabil autorizatia Inspectoratului Teritorial de Munca si a Inspectoratului de Politie al Judetului, si sa se înregistreze la aceste autoritati.

Cererile de înregistrare sau autorizare ale persoanelor juridice sau fizice, precum si a depozitelor de materii explozive ale acestora vor cuprinde:

1. Pentru persoanele juridice sau fizice
- Denumirea, sediul si obiectul activitatii, cu indicarea actului legal în baza caruia functioneaza
- Tipul materiilor explozive pe care le prepara, prelucreaza, detine, comercializeaza, experimenteaza, foloseste, transporta sau tranziteaza

2. Pentru depozite
- Denumirea, sediul si obiectul activitatii, cu indicarea actului legal în baza caruia functioneaza
- Tipul materiilor explozive pe care le prepara, prelucreaza, detine, comercializeaza, experimenteaza, foloseste, transporta sau tranziteaza
- Cantitatile maxime de materii explozive pe tipuri, care pot fi depozitate si locul unde se depoziteaza
- Tabel cu persoanele care gestioneaza si manipuleaza materii explozive cu toate datele de stare civila
Conform Ordonantei nr.128/2000 eliberarea autorizatiei de detinere a materiilor exploziv se taxeaza cu suma de 2000 lei în termen de 30 zile sau 500 lei în termen de 15 zile.


Avizarea artificierilor se face contra sumei de 5 lei în trmen de 30 zile si 10 lei în termen de 15 zile.

Substanţele toxice

- Cerere scrisa ( cu antetul, numarul de înregistrare, stampila si semnatura directorului societatii)
- Autorizatia de functionare eliberata de Directia de Sanatate Publica
- Autorizatia sanitara de functionare eliberata de Directia de Sanatate Publica
- Autoritzatia pentru efectuarea de operatiuni cu substante toxice eliberata de D.S.P. si I.T.M.
- Pentru cabinetele stomatologice si unitati farmaceutice cu capital privat si avizel de libera practica eliberata de D.S.P.
- Tabel nominal cu datele de stare civila ale persoanelor care desfasoara activitati cu substante toxice si respectiv a persoanelor responsabile si a gestionarilor numiti prin decizie semnata de conducatorul unitatii.
- Lista substantelor toxice ce urmeaza a fi detinute, utilizate sau cu care se efectueaza operatiuni potrivit legii.
- Nota documentara din care sa rezulte concret la ce anume sunt utilizate substantele toxice detinute, conditiile de asigurare a securitatii lor si masurile de protectie a personalului împotriva intoxicatiilor.
- formular tip cerere;
Taxa aviz port arma si eliberare permis conform Ordonantei nr. 128/2000
Pentru vanatori:
- 55 lei în regim normal - de peste 15 zile
- 110 lei în regim de urgenta - avizare pana la 15 zile.
Pentru noi membri:
- 310 lei

Sus

Avizare operatori jocuri de noroc


Avizarea angajării administratorilor, directorilor şi personalului operator de jocuri, care lucrează în sălile de cazinou sau organizează pronosticuri (pariuri) sportive, pariuri de orice fel, tombole, jocuri-concurs cu câştiguri de orice fel, organizate prin intermediul liniilor telefonice sau al altor mijloace de telecomunicaţie etc, prevăzute la art. 80 lit. „o” alin. 2 din H.G. 251/1999.

În aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 27/18.04.2003 şi în scopul obţinerii avizelor prevăzute de art. 80 lit. „o” din H.G. 251/1999 privind autorizarea, organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, pentru avizarea angajării administratorilor, directorilor şi personalului operator de jocuri, care lucrează în sălile de cazinou sau organizează pronosticuri (pariuri) sportive, pariuri de orice fel, tombole, jocuri-concurs cu câştiguri de orice fel, organizate prin intermediul liniilor telefonice sau al altor mijloace de telecomunicaţie etc, solicitanţii vor depune la registratura de la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române (Sos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, Sector 2, Bucureşti), următoarele documente:

 • cererea de avizare, semnată de administratorul sau directorul executiv al firmei, cu menţionarea firmei organizatoare-angajatoare, tipul de joc de noroc, sediul social al firmei (punct de lucru) precum şi precizarea făcută pe propria răspundere că nu sunt funcţionari publici şi nu ocupă o altă funcţie incompatibilă cu cea de administrator sau gestionar ; se va face de asemenea, precizarea că personalul pentru care se solicită avizul a fost instruit cu privire la prevederile legale în domeniu, precum şi cu regulamentele interioare şi cele de joc;

 • tabel nominal cu datele de identificare complete (nume, prenume, data şi locul naşterii, prenumele părinţilor, domiciliul sau reşedinţa), ultimul loc de muncă, menţiunea dacă a mai lucrat în domeniul jocurilor de noroc şi anume unde şi funcţia pe care se angajează;

 • copii după cazierul judiciar, nu mai vechi de 60 zile; pentru angajaţii străini este necesar cazierul judiciar din ţara de origine tradus şi autentificat, precum şi o copie a permisului de muncă eliberat în condiţiile legii (avizul final al persoanelor aflate în această situaţie urmând a fi dat de Comisia de Autorizare a Jocurilor de Noroc, la solicitarea agentului economic);

 • copie după actul de identitate al solicitantului.

Pentru administratorii şi directorii de la firmele de pariuri sportive este necesară pe cererea de avizare a menţiunii dacă au sau nu, direct sau indirect, legătură cu mişcarea sportivă (sunt proprietari de cluburi sportive sau au interese materiale directe ce decurg din rezultatele competiţiilor pe care se pariază).

Fac obiectul avizării funcţiile ce au legătură directă cu operarea jocurilor (ex. : crupieri, casieri, supraveghetori video, etc.) nu şi cele conexe acestora (bodyguarzi, şoferi, portari, etc.).

Avizul va fi eliberat în termen de 30 zile de la solicitare, după acest termen solicitarea fiind considerată automat a fi avizată pozitiv, conform O.U.G. nr. 27/2003 privind aprobarea tacită.

Primirea solicitărilor şi expedierea răspunsurilor de avizare pozitivă sau negativă, se face strict prin registratura de la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române (Sos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, Sector 2, Bucureşti), tel. 021/208.25.25 int. 26110 Program 08,00 – 16,00).

 

Avizarea angajării administratorilor, directorilor şi personalului operator de jocuri, care lucrează în sălile de bingo, sălile cu maşini electronice de jocuri, etc. prevăzute la art. 80 lit. „o” al. 1 din H.G. 251/1999.

 

În aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 27/18.04.2003 şi în scopul obţinerii avizelor prevăzute de art. 80 lit. „o” alin. 1 din H.G. 251/1999 privind autorizarea, organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, pentru avizarea angajării administratorilor, directorilor şi personalului operator de jocuri, care lucrează în sălile de bingo, sălile de maşini electronice şi orice alte jocuri nespecificate la art. 80 lit „o” al. 2 din H.G. 251/1999, solicitanţii vor depune la registratura de la sediul Inspectoratelor de Poliţie Judeţene competente teritorial sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti după caz, următoarele documente :

 • cererea de avizare, semnată de administratorul sau directorul executiv al firmei, cu menţionarea firmei organizatoare-angajatoare, tipul de joc de noroc, sediul social al firmei (punct de lucru) precum şi precizarea făcută pe propria răspundere că nu sunt funcţionari publici şi nu ocupă o altă funcţie incompatibilă cu cea de administrator sau gestionar; se va face de asemenea precizarea că personalul pentru care se solicită avizul a fost instruit cu privire la prevederile legale în domeniu, precum şi cu regulamentele interioare şi cele de joc ;

 • tabel nominal cu datele de identificare complete (nume, prenume, data şi locul naşterii, prenumele părinţilor, domiciliul sau reşedinţa), ultimul loc de muncă, menţiunea dacă a mai lucrat în domeniul jocurilor de noroc şi anume unde şi funcţia pe care se angajează ;

 • copii după cazierul judiciar, nu mai vechi de 60 zile; pentru angajaţii străini este necesar cazierul judiciar din ţara de origine tradus şi autentificat, precum şi o copie a permisului de muncă eliberat în condiţiile legii (avizul final al persoanelor aflate în această situaţie urmând a fi dat de Comisia de Autorizare a Jocurilor de Noroc, la solicitarea agentului economic) ;

 • copie după actul de identitate al solicitantului.

Fac obiectul avizării funcţiile ce au legătură directă cu operarea jocurilor nu şi cele conexe acestora (bodyguarzi, şoferi, portari, etc.).

Avizul va fi eliberat în termen de 30 zile de la solicitare, după acest termen solicitarea fiind considerată automat a fi avizată pozitiv, conform O.U.G. nr. 27/2003 privind aprobarea tacită.

Primirea solicitărilor şi expedierea răspunsurilor de avizare pozitivă sau negativă, se face strict prin registratura unităţii de poliţie de care aparţineţi.

Sus

Avizare case de schimb valutar


Sus

Documente necesare avizarii lucrarilor pe drumurile publice


DOCUMENTELE NECESARE AVIZĂRII LUCRĂRILOR CARE IMPLICĂ ÎNCHIDEREA ŞI/SAU CREAREA DE RESTRICŢII PENTRU CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE A VEHICULELOR ŞI/SAU PIETONILOR

Poliţia rutieră eliberează avizul în urma analizării unei documentaţii elaborate prin grija solicitantului, ce va conţine, obligatoriu: - memoriu de prezentare a categoriei lucrărilor şi a tehnologiei de execuţie; - planşele cu schemele de semnalizare rutieră temporară a zonei de drum în lucru, care vor conţine inclusiv semnalizarea rutieră permanentă. Acestea vor fi completate în funcţie de situaţia concretă de pe teren; - schiţa cu rutele ocolitoare propuse, în cazul devierii circulaţiei, cu precizarea categoriilor funcţionale şi administrativ – teritoriale ale drumurilor de pe aceste rute, completată cu semnalizarea de orientare pentru traficul deviat, reţeaua de drumuri publice din zona afectată, semnalizarea rutieră permanentă şi cea temporară, propusă, aprobarea de la deţinători de reţele edilitare, după caz; - certificatul de urbanism, în cazul lucrărilor de investiţii; - document din partea administraţiei publice locale sau administratorului drumului public, în cazul lucrărilor de întreţinere sau reparaţie; - proces-verbal de constatare, încheiat între solicitant, administratorul drumului public şi poliţia rutieră, în urma verificărilor de pe teren; - fotocopie a certificatului unic de înregistrare al societăţii comerciale; - dovada achitării taxei prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 128/2000.

CUPRINSUL CERERII DE AVIZARE A LUCRĂRILOR

Cererea pentru închiderea sau instituirea restricţiilor de circulaţie, va cuprinde următoarele elemente: - denumirea completă a solicitantului, adresa, numărul de telefon, fax, actul şi datele de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv codul unic de înregistrare în cazul persoanelor juridice; - categoria drumului (naţional, judeţean, comunal, vicinal, stradă) şi poziţiile kilometrice ale limitelor sectorului pe care se vor executa lucrările sau numerele imobilelor, în cazul străzilor; - categoria lucrărilor ce se vor executa, durata execuţiei şi perioada pentru care se solicită aplicarea închiderii sau instituirii restricţiilor de circulaţie; - implicaţia asupra traficului: închidere sau instituire de restricţii de circulaţie; - executantul lucrării, în cazul în care aceasta nu se realizează de către solicitant, inclusiv cele ale subantreprenorului; - persoana desemnată să răspundă de respectarea condiţiilor şi aplicare măsurilor cuprinse în actul de aprobare: numele, prenumele, seria şi numărul actului de identitate, organul emitent, domiciliul, funcţia. Cererea în original şi documentaţia referitoare la închiderea sau instituirea restricţiilor de circulaţie se depun la sediul poliţiei rutiere, în cinci exemplare, cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea lucrărilor, în cazul în care competenţa de emitere a acordului şi a aprobării revin Direcţiei Rutiere, respectiv Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, şi în trei exemplare, cu cel puţin 20 de zile înainte, în celelalte cazuri.

Sus

Accidente uşoare


Aici puteţi descărca:

Declaraţie accidente uşoare   
Anexa 2 - asigurări   
Cerere pentru reducerea perioadei de suspendare   

Sus

Apel telefonic de urgenţă
112
Sugestii si reclamatii


Sesizaţi faptele de corupţie
  0800 806 806

Telefonul copilului
  08008200200

Telefonul victimei violentei în familie
  021 9833

Persoane urmarite
aici sau apeland de urgenta 112


Comunicate de presă
 • Vineri, 22-8-2014
 • Vineri, 22-8-2014
 • Miercuri, 20-8-2014

Buletine de presă
 • Vineri, 22-8-2014
 • Joi, 21-8-2014
 • Miercuri, 20-8-2014

Legături utile
  


Copyright © 2008 :: Inspectoratul de Politie Judetean Arad (rezolutie recomandata 1280x1024 pixeli)