CADRU LEGAL

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;
Legea nr. 360/2002 privind Statutul Poliţistului, modificată;
Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice - cu modificările ulterioare;
Legea nr. 60&1990 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice cu modificările ulterioare;
Legea nr. 53/1998 privind ratificarea Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal;
OG nr.11/2006 privind combaterea violenţei în sport
Legea nr. 371/2004, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei comunitare pentru ordine publică;
Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor şi protecţiei persoanelor;
Legea nr. 295/28.06.2004 privind regimul armelor şi muniţiilor;
Legea nr. 26/1996 Codul Silvic;
Ordonanţa de urgenţă nr. 97/14.07.2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată prin Legea 290/2005;
Legea nr. 407/2006 privind vânătoarea şi protecţia fondului cinegetic;
Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite;
Legea nr. 31/2000 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările ulteriore;
Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura;
Legea nr. 18/1991 a fondului funciar;
Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – aprobată prin Legea nr.49/2006;
Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorului - cu modificările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr. 27/1992 privind măsuri pentru protecţia patrimoniului cultural naţional;
Legea 182/2000, privind protejarea patrimoniului cultural naţional;
Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998, republicată privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional;
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
Hotărârea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice şi stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor;
Hotărârea Guvernului nr. 719/2005 privind paza sediilor instanţelor judecătoreşti, parchetelor şi Consiliului Superior al Magistraturii, a bunurilor şi valorilor aparţinând acestora, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în aceste sedii, precum şi protecţia magistraţilor
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005/1994 privind protecţia mediului;
Hotărârea Guvernului nr. 922/1995 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul îmbunătăţirilor funciare;
HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 427 din 23 martie 2004 pentru aprobarea Normelor privind circulaţia materialelor lemnoase şi controlul circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund
Legea nr. 241/15.07.2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.
Hotărârea Guvernului nr. 1328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistică.
Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea. organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. 

Legea politiei

Statutul politistului

ATRIBUŢIILE INSPECTORATULUI DE POLITIE JUDEȚEAN ARAD

 

Art.9. - (1) Pentru punerea în aplicare a legislației din domeniul de competență, Inspectoratul îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. aplică măsuri de menţinere a ordinii şi  liniştii publice, a siguranţei cetăţeanului, de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional, de identificare şi contracarare a acţiunilor îndreptate împotriva vieţii, libertăţii, sănătăţii şi integrităţii persoanelor, a proprietăţii private şi publice, precum şi a altor interese legitime ale comunităţii;
 2. culege, colectează, prelucrează, stochează, analizează şi valorifică informaţii în vederea descoperirii, prevenirii şi combaterii infracţiunilor, precum şi a altor fapte ilicite;
 3. desfăşoară activităţi informativ-operative proprii pentru identificarea, supravegherea şi documentarea activităţii infracţionale a persoanelor şi grupurilor infracţionale, cu respectarea normelor legale în vigoare;
 4. desfăşoară, potrivit competenţei, activităţi pentru constatarea infracţiunilor şi efectuează cercetări în legătură cu acestea;
 5. prin personalul de specialitate din subordine, constată şi aplică sancţiuni în domeniul contravenţional, potrivit competenţelor specifice;
 6. cooperează cu prefecții, autorităţile administraţiei publice locale, autorităţile judecătorești, serviciile publice descentralizate, ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale;
 7. participă, în condiţiile legii, împreună cu alte unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne, în colaborare cu forţe ale Ministerului Apărării Naţionale şi alte instituţii prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 8. asigură organizarea şi funcţionarea centrului de reţinere şi arestare preventivă din cadrul unităţii;
 9. foloseşte metode şi mijloace tehnico-ştiinţifice în cercetarea locului săvârşirii infracţiunilor şi la examinarea probelor şi a mijloacelor materiale de probă, efectuând, expertize şi constatări tehnico-științifice criminalistice, dispuse în condiţiile legii;
 10. coordonează, îndrumă şi controlează activităţile privind circulaţia pe drumurile publice, colaborează cu alte autorităţi publice, instituţii, asociaţii şi organizaţii neguvernamentale, pentru îmbunătăţirea organizării şi sistematizării circulaţiei, asigurarea stării tehnice a autovehiculelor şi luarea unor măsuri de educaţie rutieră a participanţilor la trafic;
 11. desfăşoară activităţi pentru depistarea persoanelor care se sustrag urmăririi penale, executării pedepselor sau a altor hotărâri judecătoreşti, precum şi a persoanelor dispărute;
 12. desfăşoară activităţi pentru supravegherea persoanelor faţă de care organele judiciare au dispus măsuri preventive;
 13. organizează şi actualizează permanent, în condiţiile legii, cazierul judiciar pentru ţinerea evidenţei persoanelor condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal şi constituie baza de date necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor operative specifice poliţiei;
 14.  exercită controlul, potrivit legii, asupra deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor, a materialelor explozive, a substanţelor și preparatelor chimice periculoase, precum şi asupra modului în care se efectuează operaţiunile cu arme, muniţii şi materii explozive, precum şi asupra funcţionării atelierelor de reparat arme şi asupra poligoanelor de tir;
 15. exercită controlul asupra respectării regimului materialelor radioactive şi nucleare, substanţelor toxice şi stupefiante, precum şi asupra altor obiecte şi materii supuse autorizării, potrivit legii;
 16. efectuează verificări şi formulează propuneri cu privire la licenţierea societăţilor private de detectivi, pază, supraveghere şi gardă de corp cu sediul social pe raza judeţului şi controlează activitatea acestora;  
 17. formulează propuneri de îmbunătăţire a cadrului legal ce vizează activitatea inspectoratului şi întocmeşte puncte de vedere pe marginea proiectelor de acte normative primite în consultare;
 18. efectuează studii şi cercetări privind dinamica infracţionalităţii pe raza de competenţă şi propune măsuri de prevenire a acesteia;
 19. colaborează cu instituţiile de învăţământ şi cu organizaţiile neguvernamentale pentru pregătirea antiinfracţională a populaţiei;
 20. participă la constituirea forţelor internaţionale de poliţie, destinate unor misiuni de instruire, asistenţă şi cooperare poliţienească sau pentru acţiuni umanitare;
 21. acţionează pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă produse de dezastre (inundaţii, cutremure, explozii, incendii) şi îndrumă activitatea structurilor subordonate în situaţii de alertă teroristă;
 22. pregăteşte şi execută controale şi evaluări profesionale, de fond sau tematice, privind activitatea structurilor subordonate, formulând propuneri şi luând măsuri pentru eliminarea deficienţelor şi eficientizarea muncii;
 23. soluţionează, potrivit competenței și în condițiile reglementărilor în vigoare, cererile de asistenţă poliţienească internaţională;
 24. realizează activităţile ce-i revin din aplicarea prevederilor Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, OMAI nr. 212/23.09.2010 privind procedurile de lucru pentru activităţile autorităţilor naţionale competente din cadrul Ministerului Afacerilor Interne aferente semnalărilor din Sistemul Informatic Naţional de Semnalări sau Sistemul de Informaţii Schengen, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 141/12.07.2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen, republicată;
 25. asigură implementarea datelor operative obţinute în desfăşurarea activităţilor zilnice din domeniul de competenţă în aplicaţia Sistemul Naţional de Raportare a Incidentelor, corespunzător fiecărui modul;
 26. desfăşoară activităţi în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, sub coordonarea structurilor cu competenţe în domeniu, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Inspectoratului General al Poliţiei Române;
 27.  asigură, prin intermediul mijloacelor de informare şi de comunicare proprii, informarea populaţiei cu principalele rezultate ale activităţii Poliţiei.

 (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, inspectoratul îşi organizează propriile baze de date, potrivit legii.