Inspectoratul de Politie Judeţean Arad, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfăşoară până la 16.06.2020 activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ superior și postliceal ale M.Ap. N. și Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea 2020

 

 

Inspectoratul de Politie Judeţean Arad recrutează candidaţi pentru:

                                      

A. Învăţământul postliceal

 

  1. concursul de admitere la şcolile postliceale din cadrul M.Ap.N., pe locurile M.A.I.

 

- ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI A FORŢELOR TERESTRE „BASARAB I” – PITEȘTI

-ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI PENTRU COMUNICAȚII, TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI APĂRARE CIBERNETICĂ - SIBIU

- ŞCOALA MILITARA DE MAISTRI MILITARI A FORTELOR NAVALE „AMIRAL ION MURGESCU”  -CONSTANȚA

- ŞCOALA MILITARA DE MAISTRI MILITARI  ȘI SUBOFIȚERI AI FORTELOR AERIENE „TRAIAN VUIA” -  BOBOC 

 

B. Învăţământul superior

a.   concursul de admitere la instituţiile de învăţământ superior ale M.Ap.N., pe locurile M.A.I

- UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”

- ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” – SIBIU

- ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ “FERDINAND I” BUCUREȘTI

- INSTITUTUL MEDICO – MILITAR BUCUREȘTI

- ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” – CONSTANŢA

 

b.   concursul de admitere la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, pe locurile M.A.I.

 

Numărul de locuri aprobate pentru anul şcolar/universitar 2020 – 2021 în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. respective M.Ap.N. se regăsesc în Anexa nr. 1 la prezentul anunț.

 

Atenţie! Modificările, completările, revenirile cu privire la condiţiile de Admitere la instituţiile de învăţământ ale M.A.I. 2020 şi ale celorlalte instituţii de învăţământ care pregătesc personal pentru M.A.I. pentru care IPJ Arad  realizează activităţi de recrutare în sesiunea 2020- 2021  vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor doar prin postare pe site-ul unităţii ( http://ar.politiaromana.ro ). De asemenea, candidaţii sunt obligaţi să se informeze individual cu privire la planificarea la testarea psihologică pe site-ul unităţii.

 

Înscrierea candidaților se realizează în perioada 09 - 16.06.2020, doar în zilele lucrătoare, între orele 0900-1400, la sediul Inspectoratului de Poliţie Județean Arad (str. Vârful cu Dor, nr.17-21, jud.Arad, Serviciul Resurse Umane).

Cererile tip de înscriere, prevăzute în anexe  se depun de către candidați - până la data de 16.06.2020 (candidaţii pentru instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I, M.Ap.N. şi S.R.I, precum şi pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N.),

 

ATENȚIE!

Dosarele în volum complet se vor depune până la data de 19.06.2020 (inclusiv), până cel târziu la orele 14:00, în zilele lucrătoare, la sediul din Arad, Strada Vârful cu dor, nr. 17 - 21, jud. Arad!

 

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţii de învăţământ superior ale M.Ap.N şi unităţi de învăţământ postliceal ale M.Ap.N, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;

3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (îndeplinirea condiției se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu);

5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

6. să aibă vârsta de până la 27 ani împliniți în anul 2020;

7. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau să prezinte adeverință care atestă că au susținut/ vor susține examenul de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2020;

8. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

9.  să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

10. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

11. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

12. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

13.  să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară  (verificarea îndeplinirii se realizează cu ocazia examinării medicale);

14.  să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

15.  să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

16. nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic odată declarați ADMIS.

 

Suplimentar față de condițiile și criteriile de mai sus, candidații recrutați pentru admiterea pe locurile rezervate M.A.I. la alte instituții de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională trebuie să îndeplinească și criteriile specifice de recrutare și selecție impuse de organizatori, după caz.

 

Pentru a participa la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

2. să cunoască foarte bine și să aibă capacitatea de a se exprima clar și corect în limba română;

3. să aibă capacitate deplină de exercițiu;

4. să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic (îndeplinirea condiției se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu);

5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau să prezinte adeverință care atestă că au susținut/ vor susține examenul de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2020;

7.  să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

8. să aibă o conduită civică și morală corespunzătoare;

9.  să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

10.  să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

11.  să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

12.  să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

13.  să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară  (verificarea îndeplinirii se realizează cu ocazia examinării medicale);

14. să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului și media minimă la examenul de bacalaureat 7,00;

15. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

16. candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale să declare sub semnătură că, odată declarați ADMIS, vor renunţa la aceste calităţi;

17. să fie dispuși ca, după numirea în funcție, ca urmare a finalizării ciclului de studii universitare de licență în cadrul Academiei Naționale de Informații ,,Mihai Viteazul” să îndeplinească serviciul timp de 10 ani în unitățile la care vor fi încadrați sau mutați ulterior, în raport de nevoile M.A.I.;

18. să accepte, în situaţia în care vor fi declaraţi ADMIS, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, conform dispozițiilor din legislaţia în vigoare;

19. să accepte efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi verificările de securitate prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii secrete de stat;

20. în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 142 alin. (6) - (63) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, achită contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care au beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat. Încasarea sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de şcolarizare se realizează de către instituţia de învăţământ superior de stat care a asigurat şcolarizarea. Cu ocazia înmatriculării în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, candidaţii vor prezenta dovada că au efectuat integral sau efectuează în rate plata serviciilor de şcolarizare. 

 

              De la condiţiile de înscriere stabilite pentru persoanele care vor să candideze la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” nu se acordă derogări.

                 

              Nu se pot înscrie la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”:

  1. tinerii care fac parte din organizaţii aflate în afara legii, precum şi cei care nu dovedesc respect şi devotament faţă de valorile democraţiei, faţă de statul de drept şi instituţiile sale;
  2. adepţii unor culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar;
  3. cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofiţer;
  4. tinerii care au consumat sau desfășurat operațiuni cu plante, substanțe sau amestecuri de substanțe stupefiante, psihotrope sau susceptibile a avea efecte psihoactive, aflate sub control național ori prevăzute în convențiile internaționale la care România este parte.

 

Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.

 

Locurile sunt comune pentru femei şi bărbaţi. Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de locul de domiciliu/reședinţă înscris în cartea de identitate.

 

 

DOSARUL DE RECRUTARE:

 

Dosarele pentru candidații la Academia Națională de Informații ,,Mihai Viteazul”, trebuie să cuprindă următoarele acte şi documente:

 

1. cererea de înscriere, completată după modelul stabilit în Anexa nr. 2

2. cererea tip de participare la concursul de admitere, adresată rectorului Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 3

3. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, completată după modelul stabilit în Anexa nr. 4;

4. C.V model Europass Anexa nr.5; 

5. copie a diplomei de bacalaureat și a foii matricole aferentă (candidaților promoţiei 2020 vor depune o adeverință de la unitatea de învățământ din care să reiasa că elevul este înscris la examenul de bacalaureat conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) și alin. (3) din Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne. nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum și prevederile art. 13 alin. (2) și (3));

6. dovada echivalării acestor studii de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației Naționale, în condițiile legii, în situația în care candidații au absolvit anterior studii liceale în instituții de învățământ preuniversitar acreditate din străinătate;

7. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;

8. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

     9. autobiografia (anexa nr. 6) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului(anexa nr. 7);

10. extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar;

11. o fotografie color 9x12 cm;

12. fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I.;

13. avizul psihologic, obținut în urma evaluării psihologice realizate de către specialiști din cadrul MAI;

14. dovada achitării taxei de înscriere, în valoare de 150 lei, prin virament bancar, în contul RO35TREZ70120F330500XXXX, CF 4204267, deschis la Trezoreria Sector 1 București, beneficiar UM 0418 București, cu mențiunea Taxă înscriere licență pentru numele și prenumele candidatului sau, după caz, adeverință din care să rezulte că sunt îndeplinite condițiile de exceptare de la plata taxei (situațiile acceptate pentru scutirea de la plata taxei de înscriere sunt prevăzute la art. 6 alin. (6) din Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studiile universitare de licență din Academia Națională de Informații M.Viteazul nr.71094 din 04.03.2020, postată pe site-ul instituției de învățământ superior;

15. un dosar plic;

 

Suplimentar, candidaţii la Academia Națională de Informații ,,Mihai Viteazul”, care au dosarele de recrutare corect și complet întocmite (inclusiv declaraţi “apt” psihologic şi medical în urma evaluărilor/examinărilor efectuate) și care au promovat probele eliminatorii exprimă ON-LINE opțiunea de a participa la concursul de admitere organizat de instituția de învățământ superior prin completarea cererii-tip adresată rectorului Academiei. Formularul, prevăzut la pct. 2, se completează, se scanează în format PDF și se transmite la adresa de mail admitere2020@animv.ro până la data de 10.07.2020.

 

 

Dosarele pentru candidații la instituțiile/unitățile de învățământ ale M.Ap.N, trebuie să cuprindă următoarele acte şi documente

1. cererea de înscriere, completată după modelul stabilit în Anexa nr. 2;

2. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, completată după modelul stabilit în Anexa nr.4;

3. C.V model Europass, Anexa nr.5; 

4. copie a diplomei de bacalaureat și a foii matricole aferente (candidaților promoţiei 2020 vor depune o adeverință de la unitatea de învățământ din care să reiasa că elevul este înscris la examenul de bacalaureat conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) și alin. (3) din Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum și prevederile art. 13 alin. (2) și (3));

5. dovada echivalării acestor studii de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației Naționale, în condițiile legii, în situația în care candidații au absolvit anterior studii liceale în instituții de învățământ preuniversitar acreditate din străinătate;

6. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;

7. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

      8. autobiografia (anexa nr.6) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (anexa nr.7);

9. extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar;

10. o fotografie color 9x12 cm;

11. fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I.;

12. avizul psihologic obținut în urma evaluării psihologice realizate de către specialiști din cadrul MAI;

13. dosar plic;

 

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs, caz în care se constituie dosare distincte corespondente numărului de opţiuni. În cazul acestor candidaţi fişa medicală şi rezultatul evaluării psihologice se depun în dosarele de recrutare în xerocopii certificate pentru conformitate cu originalele de către personalul care a realizat recrutarea.

 

          Candidații înscriși pentru instituțiile de învățământ ale ale MapN și Academia Națională de InformațiiMihai viteazul” vor întocmi un dosar suplimentar de recrutare care va rămâne la unitatea de recrutare în vederea continuării activităților specific de resurse umane.

 

          Activitatea de recrutare, selecţie şi de susţinere a probei de verificare a cunoştinţelor încetează (candidaţii sunt eliminaţi din concurs în oricare etapă a acestuia) în următoarele situaţii:

- nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;

- încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare și selecţie;

- nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de admitere.

 

În cazul în care situaţiile de mai sus sunt descoperite după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

 

 

EVALUAREA PSIHOLOGICĂ ȘI EXAMINAREA MEDICALĂ

 

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Arad, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., conform unei planificări întocmite de către Serviciul Resurse Umane și postată pe site-ul Inspectoratului Județean de Poliție Arad (ar.politiaromana.ro,  secțiune CarierăAdmitere). Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică, activitatea de recrutare încetează.

 

Examinarea medicală se realizează a candidaților se realizează la Centrul Medical Județean Arad. Examinarea medicală constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate a candidaților, conform baremelor medicale în vigoare și se concretizează prin completarea fișei medicale-tip. Candidații care nu îndeplinesc cerințele medicale de recrutare nu li se întocmește dosar de recrutare și sunt apreciați ca fiind „nepromovați”, iar activitatea de recrutare încetează. Candidații care îndeplinesc cumulativ toate criteriile medicale de recrutare li se încheie fișa medicală cu avizul „Apt pentru instituții de învățământ ale M.A.I.” 

Candidaţii înscrişi pentru concursul de admitere pe locurile M.A.I. la Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanța și Şcoala Militară de Maiștri Militari a Forțelor navale „Amiral Ion Murgescu” efectuează examinarea medicală specială la Centrul de Medicină Navală Constanța.

 

Examinarea medicală și evaluarea psihologică sunt gratuite, conform reglementărilor legale în vigoare, cu excepția examinărilor suplimentare.

 

 

ÎNSCRIEREA LA SEDIUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI PROBELE ELIMINATORII

 

Candidaţii care au fost declaraţi “apt” psihologic şi medical în urma evaluărilor/examinărilor efectuate la unităţile de recrutare se înscriu la sediul instituţiilor de învăţământ superior/unităţilor de învăţământ postliceal pentru care au optat, potrivit calendarului/graficului de admitere stabilit de către fiecare dintre acestea, prezentând documentele solicitate de organizatori şi participând la probele de concurs potrivit prevederilor regulamentelor/metodologiilor de admitere proprii fiecărei instituţii de învăţământ superior/unităţi de învăţământ postliceal.

Site-urile oficiale ale instituțiilor de învățământ unde pot fi accesate informații despre admitere (probele de admitere, tematica şi bibliografia de concurs, graficul/calendarul desfăşurării concursului) sunt următoarele:

  • pentru unități ale M.Ap.N. – dmru.mapn.ro (secțiunea admitere)
  • pentru A.N.I. – animv.ro (secțiunea studii-facultați-admitere licență 2020-2021)

 

Atenție!!! Modificările, completările, revenirile cu privire la condiţiile de Admitere la instituţiile de învăţământ ale instituţiilor de învăţământ care pregătesc personal pentru M.A.I. pentru care IPJ Arad realizează activităţi de recrutare în sesiunea 2020  vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor doar prin postare pe site-ul unităţii ( http://ar.politiaromana.ro ). De asemenea, candidaţii sunt obligaţi să se informeze individual cu privire la planificarea la testarea psihologică pe site-ul unităţii.

 

Pentru înscrierea la unităţile de învăţământ superior/postliceal ale M.Ap.N. și Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, candidaţii  prezintă următoarele documente (la sediul instituţiilor de învăţământ !):

 

a) cartea de identitate sau paşaportul, în original;

b) diploma de bacalaureat sau adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează notele obţinute la probele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma (numai pentru absolvenţii promoţiei anului în curs), precum şi foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau în copii legalizate

c) alte documente solicitate prin metodologiile/ regulamentele de admitere (ex.: acte de studii în original, dovada achitării contravalorii taxei de înscriere la concurs pentru candidaţii la alte instituţii de învăţământ la care MAI are locuri aprobate, avize pentru dovedirea unor aptitudini etc.).

Concursul de admitere cuprinde probe eliminatorii (contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice) şi probe de verificare a cunoştinţelor (test grilă/proba de cunoştințe la disciplinele de concurs) desfăşurate la sediile instituţiilor de învăţământ.

 

Candidaţii M.A.I la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N. și la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” susţin probele eliminatorii (contravizita medicală şi evaluarea performanțelor fizice) la Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 07 - 15 iulie 2020, potrivit planificării D.G.M.R.U – M.A.I care va fi adus la cunoştinţa candidaţilor în timp util, prin postarea acestuia pe site-ul M.A.I. la secțiunea carieră/instituții de învățământ/formare profesională. Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/paşaportul şi echipamentul sportiv necesar desfăşurării probei de evaluare a performanței fizice, potrivit normelor și baremelor prevăzute în Anexa 31 la Ordinul M.A.I. nr. 140 din 2016, cu modificările și completările ulterioare.

La probele eliminatorii de concurs – contravizita medicală și evaluarea performanțelor fizice, nu se admit contestații, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.

Candidaţii M.A.I la instituțiile de învățământ ale M.Ap.N. și Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” se înscriu la sediul instituțiilor de învățământ pentru care au optat și pentru care au întocmit dosar de recrutare, prezentând documentele solicitate de organizatori și continuă procedura de admitere conform graficelor/calendarelor stabilite de acestea prin metodologiile/regulamentele proprii.

Activitățile de recutare se desfășoară cu respectarea regulilor în vigoare stabilute la nivel național în vederea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de COVID-19, astfel candidații se vor prezenta la înscriere /cu ocazia depunerii dosarului, având mască/mănuși de unică folosință și pix/stilou de culoare albastră.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 09:00 – 12:00 la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Arad – Serviciul Resurse Umane sau la telefon 0257/206832, sau interior 20114.