Împuternicit Şeful Compartimentului Juridic

Comisar șef de poliţie
Stoia Cristian

 

 

Compartimentul Juridic este structura de specialitate care asigură consultanţa, asistenţa şi reprezentarea, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale inspectoratului în raporturile cu alte autorităţi publice, instituţii de orice natură, persoane fizice sau juridice, avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic.

 • întocmeşte împreună cu compartimentele de specialitate şi prezintă conducerii inspectoratului propuneri de măsuri privind îndeplinirea sarcinilor ce revin acestora, în vederea aplicării stricte a legilor şi a altor acte normative, imediat după publicarea acestora;
 • organizează, împreună cu compartimentele de specialitate, studierea temeinică a legilor şi altor acte normative, imediat după publicarea acestora, de către personalul care are atribuţii în aplicarea prevederilor legale, precum şi acţiuni de prevenire a încălcărilor normelor legale şi de înlăturare a deficienţelor constatate  în activitatea  unităţilor, instituţiei sau structurii;
 • urmăreşte modul de aplicare a normelor juridice în activitatea inspectoratului şi face propuneri pentru perfecţionarea normelor juridice;
 • întocmeşte observaţii şi propuneri, motivate juridic, la proiectele de legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, de acte normative cu caracter intern (dispoziţii, ordine, regulamente, instrucţiuni) asupra cărora a fost consultat inspectoratul, întocmeşte avize motivate, la solicitarea conducerii inspectoratului, cu privire la diferite categorii de lucrări  cu caracter juridic, care privesc activitatea instituţiei;
 • întocmeşte şi ţine evidenţa legilor, decretelor, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului precum şi a actelor normative cu caracter intern şi documentelor de colaborare/cooperare care interesează activitatea Poliţiei Române, în scopul furnizării operative şi calificate a informaţiilor solicitate de conducere, de direcţiile (similar) de specialitate şi de personalul acestora;
 • pregăteşte şi examinează, sub aspectul legalităţii şi eficienţei juridice, documentaţia care stă la baza deciziilor conducerii inspectoratului, acordă asistenţă juridică conducerii în problematica ce implică activitatea unităţii;
 • avizează pentru legalitate proiectele de dispoziţii, metodologii, regulamente şi alte acte normative cu caracter intern sau acte cu caracter individual, emise ori semnate de conducerea inspectoratului şi supuse avizului de legalitate, potrivit competenţei, precum şi orice acte care pot angaja răspunderea patrimonială a unităţii;
 • reprezintă şi apără interesele inspectoratului în faţa autorităţilor administraţiei publice, a organelor Ministerului Public, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, precum şi în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege, în acest scop, elaborează şi formulează acţiuni, întâmpinări, răspunsuri la interogatorii, exercită căi de atac, propune conducerii inspectoratului renunţarea la acţiuni şi căi de atac, exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor şi intereselor acestora;
 • ia măsuri pentru obţinerea titlurilor executorii şi punerea în executare a acestora, potrivit legii, în vederea realizării creanţelor şi a altor drepturi patrimoniale ale inspectoratului, Inspectoratului General al Poliţiei Române şi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;
 • acordă asistenţă juridică consiliilor de disciplină constituite la nivelul inspectoratului;
 • participă în comisiile de achiziţii, în comisiile de soluţionare a contestaţiilor şi la negocierea proiectelor de contracte în procedurile de achiziţie publică şi negocierile derulate în acest sens;
 • avizează pentru legalitate proiecte de contracte, înţelegeri şi alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a inspectoratului ori în cazul în care procedura de achiziţie a fost derulată prin acesta sau în cazul în care acesta a negociat ori a elaborat proiectul actului;
 • avizează şi participă la negocierea de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale, derulate de inspectorat ori în legătură cu domeniul de activitate al Poliţiei Române;
 • formulează proiectele răspunsurilor la petiţiile cetăţenilor şi organizaţiilor neguvernamentale  interne  sau internaţionale adresate inspectoratului şi repartizate de conducere spre soluţionare;
 • desfăşoară activităţi având ca scop determinarea corelării acţiunilor desfăşurate şi dispoziţiile conducerii inspectoratului cu legislaţia comunitară în materie;
 • participă la instruirea personalului din inspectorat, în problematica la care se referă actele juridice internaţionale, în probleme de drept umanitar şi drepturile omului, precum şi în probleme de cunoaştere şi aplicare unitară a legislaţiei, în raport de specificul unităţii;
 • sprijină activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale, iniţiază şi participă la acţiuni de cunoaştere, interpretare şi aplicare a actelor normative şi de prevenire a încălcării acestora de către personalul instituţiei  din care face parte ori al unităţilor subordonate acesteia;
 • primeşte şi înregistrează corespondenţa primită potrivit ordinelor rezolutive;
 • asigură arhivarea, îndosarierea şi păstrarea lucrărilor compartimentului;
 • organizează şi ţine evidenţa ordinelor, regulamentelor, instrucţiunilor şi a literaturii de specialitate care interesează activitatea compartimentului;
 • întocmeşte documentele de planificare şi de evidenţă a personalului compartimentului cu privire la prezenţa la serviciu, concedii, libere, învoiri etc.;
 • ţine evidenţa modului cum sunt respectate ordinele şi dispoziţiile rezolutive ale conducerii inspectoratului, Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Ministerului Administraţiei şi Internelor cu privire la lucrările şi documentele ce angajează compartimentul.
 •