Şeful Serviciului Resurse Umane

Comisar șef de poliţie
Mihaila Daniela

 

 

Managementul resurselor umane – componenta de bază a oricărei activităţi, prezintă o complexitate deosebită în Ministerul Administraţiei şi Internelor, dată nu numai de multitudinea şi diversitatea activităţilor care trebuie desfăşurate şi armonizate, ci şi de diferenţierile solicitate de modul de alocare a resurselor.
Dintre toate categoriile de intrări ale sistemului reprezentat de unitate, resursa umană este cea care sintetizează şi exprimă, cel mai sugestiv, specificitatea managementului ca tip de activitate umană, iar politica de personal reprezinta ansamblul preocupărilor pe termen mediu si lung privind organizarea si conducerea previzionată a resurselor umane.

 

Serviciul Resurse Umane are ca principale atribuţii:

 

  • asigură recrutarea, selecţionarea, încadrarea şi promovarea personalului conform prevederilor Legii 218/2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române; Legii nr. 360/2002, privind Statutul Poliţistului modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă nr.89/2003 şi Legii 53/2003 - Codul Muncii;
  • asigură executarea ordinelor privind repartizarea şi folosirea judicioasă a personalului în raport cu sarcinile ce revin poliţiei;
  • gestionează datele de personal şi eliberează, la cerere, instituţiilor şi persoanelor interesate, acte prin care se atestă anumite situaţii rezultate din documentele de evidenţăa;
  • asigură organizarea şi desfăşurarea pregătirii continue a personalului şi a stagiilor de practică pentru studenţii şi elevii instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, repartizaţi la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Arad;
  • verifică, întocmeşte şi supune spre aprobare sau avizare propunerile privind : promovarea şi eliberarea din funcţie, mutarea la cerere a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie, trecerea în rezervă, înaintarea sau amânarea înaintării în grad, decorarea şi premierea personalului, trecerea ofiţerilor dintr-o armă, serviciu sau specialitate militară în alta, trecerea agenţilor în corpul maiştrilor militari sau al ofiţerilor.