Sistemul Informativ Naţional şi Semnalări (SINS)
şi
Protecţia datelor cu caracter personal
 

Sistemul Informatic Naţional de Semnalări (SINS) reprezintă sistemul de informaţii creat la nivel naţional care, la data aderării României la Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen, va furniza date către Sistemul Informatic Schengen (SIS), în conformitate cu reglementările europene în materie.

SINS permite autorităţilor competente ca, prin intermediul unei proceduri de căutare automată în sistem, să aiba acces la semnalările cu privire la persoane şi bunuri, în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice în domeniile controlului trecerii frontierei de stat, al respectării regimului vamal, al eliberării vizelor şi permiselor de şedere, precum şi al celorlalte controale şi activităţi specifice efectuate de organele de poliţie sau de către alte autorităţi, în scopul asigurării ordinii şi siguranţei publice.

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (M.I.R.A.) este autoritatea publică centrală care gestionează şi răspunde de buna funcţionare a SINS, de integritatea semnalărilor conţinute în acesta, precum şi de alimentarea cu semnalări a SIS, conform exigenţelor acquis-ului Schengen.

 

Contact: Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sector 1, Bucureşti,

E-mail: petitii@mai.ro

Telefon: 0213118953

Website: www.mira.guv.ro

 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) este autoritatea naţională independentă care controiează şi legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal conţinute în SINS şi transmiterea acestor date de pe teritoriul României, inclusiv în ceea ce priveşte schimbul şi prelucrarea ulterioară de informaţii suplimentare.

Contact: Str. Olari nr. 32, sectorul 2,

Bucureşti

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro Telefon: 021/2525599 int. 132 Website: www.dataprotection.ro

 

Care sunt drepturile tale?

În conformitate cu principiile protecţiei datelor, drepturile tale specifice sunt recunoscute şi de Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen tuturor cetăţenilor, indiferent dacă provin sau nu dintr-un stat membru al spaţiului Schengen.

 

Dreptul de acces (direct) la datele stocate în SINS (o dată pe an în mod gratuit) poţi cere autorităţilor competente (MIRA, poliţie, jandarmerie, vămi etc.), în scris, sub semnătură şi dată, să îţi comunice informaţii cu privire la datele tale personale existente în SINS;

 • autorităţile competente pot refuza comunicarea informaţiilor solicitate în cazul în care acest lucru este indispensabil pentru executarea unei sarcini legale în legătură cu semnalarea sau pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor unor terţi;

 • autoritatea competentă sesizată este obllgată să comunice informaţiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

Dreptul de rectificare şi de ştergere a datelor inexacte sau stocate ilegal

 • poţi cere autorităţilor competente rectificarea datelor tale care sunt inexacte, ştergerea datelor stocate ilegal şi repararea prejudiciului cauzat;

 • autoritatea competentă sesizată este obligată să comunice informaţiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

Dreptul de a te adresa justiţiei (gratuit)

 • poti intenta o actiune în faţa instanţelor competente pentru a avea acces, a rectifica sau a şterge date, pentru a solicita mformaţii ori pentru a obţine despăgubiri în urma unei semnalări care te priveşte (Legea nr. 677/2001, modificată şi completată).

 

Care sunt persoanele ale căror date se introduc în SINS?

 • Persoanele care fac obiectul unor proceduri de extrădare sau de predare în baza unui mandat european de arestare;

 • Străinii împotriva cărora s-a dispus măsura nepermiterii intrării/ieşirii;

 • Străinii împotriva cărora a fost dispusă măsura expulzării, returnării sau împotriva cărora a fost dispusă o masură de îndepărtare de pe teritoriul României;

 • Persoanele dispărute sau persoanele care, în interesul propriei protecţii sau pentru prevenirea ameninţărilor, trebuie plasate în mod provizoriu într-un loc sigur, la cererea autoritaţii competente sau a autorităţii judiciare competente;

 • Persoanele citate pentru a se prezenta în faţa autorităţilor judiciare, în cadrul unei proceduri penale care antrenează răspunderea cu privire la fapte pentru care au fost urmărite, în scopul comunicării locului unde îşi au reşedinţa sau domiciliul;

 • Persoanele cărora trebuie să li se comunice o hotărâre penală ori cererea de a se prezenta pentru a executa o pedeapsă privativă de libertate, introduse, la cererea autorităţilor judiciare competente, în scopul comunicării locului unde iîşi au reşedinţa sau domiciliul.

 

Care sunt datele care se introduc în SINS?

 • Numele şi prenumele, pseudonimele care au fost eventual înregistrate separat;

 • Semnele fizice particulare, obiective şi inalterabile;

 • Data şi locul naşterii;

 • Sexul;

 • Cetăţenia;

 • Menţiunea că persoanele în cauză sunt înarmate, violente sau evadate;

 • Motivul semnalării;

 • Măsura care trebuie luată.

 

Notă! Este interzisă prelucrarea datelor cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenenţa sindicală, precum şi prelucrarea datelor privind sănătatea sau viaţa sexuală.