INFORMAȚII UTILE PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 267/2021 pentru completarea OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

 „se interzice instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituții publice sau organe de specialitate ale administrației publice centrale”.

În ceea ce privește eliberarea documentelor de cazier judiciar pentru:

  • PERSOANA FIZICĂ

- în cazul în care se prezintă personal la ghișeu, singurul act necesar este documentul de identitate, prezentat în original, în vederea identificării (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă)aflat în termen de valabilitate.

Persoanele care se prezintă la ghișeu vor putea solicita ca cererea să fie tipărită din sistemul informatic ROCRIS, situație în care cetățenilor le revine doar obligația prezentării la ghișeu a actului de identitate și a semnării cererii tipărite, nemaifiind necesară prezentarea la ghișeu a cererilor completate olograf.

În vederea eliberării certificatului de cazier judiciar, persoana fizică se poate prezenta la orice unitate sau subunitate de poliție din țară, în care există ghișeu de cazier judiciar, indiferent de locul de naștere al solicitantului.

-în situația în care la ghișeul pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar se prezintă AVOCATUL SAU UN ALT ÎMPUTERNICIT AL PERSOANEI FIZICE, acesta va prezenta:

- cererea-tip completată cu datele de identificare ale persoanei pentru care se dorește obținerea certificatului de cazier judiciar/integritate comportamentală, care va fi completată de către persoana împuternicită;

- împuternicirea avocațială, respectiv procura autentificată de un notar public;

- actul de identitate al împuternicitului, în original.

-în situația în care certificatul de cazier judiciar se solicită pentru un minor de pînă la 14 ani, acesta se poate obține de către părinte/tutore, sau de către un împuternicit al acestora. Acte necesare:

-cererea tip completată,

-actul de identitate al părintelui/tutorelui, în original,

-certificatul de naștere al minorului, în original.

-Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunere la dosarul de graţiere individuală, acesta poate fi solicitat de persoana condamnată, copiii, apărătorul ori reprezentantul legal al acestuia, soţul persoanei condamnate, ascendenţii, fraţii ori surorile celui condamnat sau ai soţului acestuia.

În toate situațiile, persoana care se prezintă la ghișeu se legitimează cu actul de identitate original și depune cererea și împuternicirea/procura, nefiindu-i solicitate alte copii ale unor documente emise de instituții publice.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează  de regulă „pe locsau  în cel mult 3 zile de la data solicitării. (art.28 alin.3-Legea nr.290/2004 - actualizată)

-Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

Pentru situațiile în care cererea este depusă prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile de la data depunerii.

De asemenea, la cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României pot elibera, după  efectuarea verificărilor necesare în bazele de date, adeverințe în care se consemnează rezultatele verificărilor.

Aceste adeverințe au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar, se eliberează în termen de 10 zile de la data solicitării, se utilizează exclusiv în străinătate  şi sunt valabile 6 luni de la data eliberării.( conf. art. 29 din Legea nr. 290/2004)

Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice pot solicita extrase de pe cazierul judiciar în conformitate cu prevederile art. 20, al. (7) si art. 21 al. (4) din Legea nr.290/2004 -privind organizarea cazierului judiciar, rep., în baza consimțământul expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice.

Solicitările se pot transmite pe adresa de mail cazier@ar.politiaromana.ro, precizând clar că solicitanții si-au dat acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor în vigoare și există consimțământul expres al persoanelor pentru care se efectuează verificări specifice.

 Descarca Formular cerere cazier judiciar persoana fizica aici      

Descarca formular cerere extras de pe cazierul judiciar

  • PERSOANA JURIDICĂ

Cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată, se depune de către persoana juridică prin reprezentant legal, care trebuie să îşi dovedească calitatea, la orice unitate ori subunitate de poliţie conectată la ROCRIS, unde există ghişeu de cazier judiciar, conform art. 28 alin. 2 al Legii nr. 290/2004 republicată.

a) în cazul în care se prezintă la ghișeu reprezentantul legal, este necesar:

-cererea-tip(anexa nr.35 la H.G. nr. 345/2010) se completează în prealabil și se depune prin reprezentant legal, care trebuie să își dovedească această calitate,

- actul ORIGINAL care face dovada calității de persoană juridică(certificat constatator ONRC-forma detaliată-nu mai vechi de 6 luni),

-va prezenta actul de identitate în scopul identificării.

b) în cazul în care se prezintă o persoană împuternicită aceasta va prezenta:

-cererea-tip(anexa nr.35) se completează în prealabil cu datele de identificare ale persoanei juridice;

-împuternicirea-(anexa nr. 38 la H.G. nr. 345/2010),

-actul ORIGINAL care face dovada calității de persoană juridică(certificat constatator ONRC-forma detaliată-nu mai vechi de 6 luni),

-va prezenta actul de identitate în scopul identificării.

c) în vederea eliberării certificatelor de cazier judiciar pentru ONG-uri(asociații, fundații, cluburi sprtive, etc) solicitantul va prezenta:

-cererea-tip(anexa nr.35) se completează în prealabil cu datele de identificare ale persoanei juridice;

-împuternicirea-(anexa nr. 38 la H.G. nr. 345/2010),

-actul ORIGINAL care face dovada calității de persoană juridică(Extrasul la zi din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Judecătorie);

-va prezenta actul de identitate în scopul identificării.

Dovada calității de persoană juridică (Ex.-SRL-certificat constatator emis de ONRC, ONG-extras la zi din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, Încheiere judecătorească de ședință din care să rezulte că este înscris în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, club sportiv:-hotărâre judecătorească înființare, hotărâre Consiliu local, Certificat de identitate sportive, conform Legii nr.69/2000, UAT….. sau Comuna ,,….”-certificat de înregistrare fiscală, Legea nr.2/1968 sau Monitorul Oficial, etc.);

Certificatul de cazier judiciar se eliberează  de regulă „pe locsau  în cel mult 3 zile de la data solicitării. (art.28 alin.3-Legea nr.290/2004-actualizată)

Certificatul de cazier judiciar  este  valabil  6 luni de la data eliberării și numai în scopul în care a fost eliberat.

Descarca formular cerere cazier persoana juridica - anexa 35

Descarca formular imputernicire - anexa 38

PRECIZĂRI

  • Recomandăm tuturor persoanelor care doresc să obțină Certificatul de Cazier Judiciar în vederea depunerii la dosare de concurs, angajare, etc., la instituțiile publice sau organele de specialitate ale administrației publice (primării, instituții din sistemul de învațământ, sistemul de sănătate, sistemul de asistență socială, etc.) să solicite acestor instituții obținerea Extrasului de pe Cazierul Judiciar, în baza consimțământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice, în acest fel cetățeanul nefiind obligat să se prezinte la ghișeu pentru solicitarea / eliberarea / ridicarea Certificatului de Cazier Judiciar.

Rectificarea datelor înscrise în cazierul judiciar

Persoana care figurează în evidenţa cazierului judiciar poate cere rectificarea datelor înscrise sau a notărilor provizorii dacă acestea nu corespund situaţiei reale sau dacă înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale.

Cererea de rectificare trebuie motivată, însoţită de actele doveditoare şi se adresează unităţii de poliţie care a emis certificatul de cazier judiciar, care este obligată să verifice susţinerile petiţionarului, iar în cazul în care constată că în cazierul judiciar s-a înscris o menţiune greşită, procedează la rectificarea datelor şi comunică sau eliberează un nou act în locul celui contestat.

Unitatea de poliţie va comunica petiţionarului modul de soluţionare a cererii, în termen de cel mult 20 de zile de la depunerea acesteia.

Persoana căreia i s-a respins cererea de rectificare a cazierului judiciar poate introduce contestaţie, inclusiv pentru situaţia în care eroarea înregistrării în cazierul judiciar nu se datorează unităţii de poliţie, în termen de 30 de zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială de competenţă domiciliază.

Contestaţia este scutită de taxe, iar hotărârea pronunţată este definitivă şi irevocabilă.