CERTIFICATUL DE INTEGRITATE COMPORTAMENTALĂ

La nivelul ghișeelor de cazier judiciar se eliberează, în aceleași condiții în care se eliberează certificatele de cazier judiciar, și Certificate de integritate comportamentală prevăzute în Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare.   

Certificatul de integritate comportamentală se eliberează de regulă „pe locsau  în cel mult 3 zile de la data solicitării.

Certificatul de integritate comportamentală  este  valabil  6 luni de la data eliberării și numai în scopul în care a fost eliberat.

Descarca formular certificat integritate comportamentala

Instituțiile din sistemul de învățământ, sănătate sau protecție socială precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane pot solicita copie de pe Registru în conformitate cu prevederile art.18 al. (3) din Legea nr.118/2019, cu acordul persoanelor verificate.

Solicitările se pot transmite pe adresa de mail cazier@ar.politiaromana.ro, precizând clar că solicitanții si-au dat acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor în vigoare și există consimțământul expres al persoanelor pentru care se efectuează verificări specifice.

Descarca formular cerere copie de pe Registrul (anexa 4 HG nr.127/2020)

Descarca formular adresa cerere copie de pe Registru

 Soluționarea cererilor entităților prevăzute la art. 17 al. (2), art. 18 al. (1) și (3)

Entitățile prevăzute la art. 17 și 18 din lege depun cererile la locul de naștere al persoanei verificate, pe bază de adresă.

Art. 17.- (1) Organele de urmărire penală sau instanțele de judecată, precum și instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională și justiție pot obține o copie de pe Registru în aceleași condiții în care pot obține, potrivit Legii nr. 290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, o copie de pe cazierul judiciar al persoanei în cauză.

             (2) Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice, centrale și locale, pot obține o copie de pe Registru în aceleași condiții în care pot obține, potrivit Legii nr.290/2004 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, extrasul de pe cazierul judiciar.

         Art. 18. - (1) Instituțiile din sistemul de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane au obligația de a solicita persoanelor cu care încheie raporturi de muncă, contracte de voluntariat sau alte asemenea raporturi prezentarea certificatului de integritate comportamentală.

                 (3) Cu acordul persoanei verificate, entitățile prevăzute la alin. (1) pot solicita o copie de pe Registru în aceleași condiții în care se poate obține, potrivit Legii nr.290/2004 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, extrasul de pe cazierul judiciar.

         Cererea trebuie să fie însoțită de acordul expres al persoanei verificate. Acordul persoanei se prezumă a fi luat:

  • dacă la adresă se anexează un document scris de persoana verificată prin care își exprimă acordul;
  • dacă entitatea solicitantă precizează în cuprinsul adresei că a obținut acordul persoanei verificate pentru prelucrarea datelor cu caracter persoanl și obținerea adeverinței.

     Adresele primite de la entitățile prevăzute în art. 18 se restituie dacă în cuprinsul acestora nu se menționează temeiul legal în baza căruia efectuează verificările.

ATENȚIE!!!

        Art. 25    În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerele de resort, organele administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia de a evalua cadrul legal din domeniul de competenţă şi, după caz, de a demara demersurile necesare de natură legislativă şi/sau administrativă pentru a se asigura că unei persoane înscrise în Registru i se interzice, temporar sau permanent, să desfăşoare activităţi profesionale, activităţi de voluntariat sau orice alt tip de activităţi care presupun:

  1. contactul direct cu copiii;  

   b) contactul direct cu persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile; 

  c) examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane.

Termenul de valabilitate a adeverințelor este de 6 luni de la data eliberării și numai în scopul pentru care a fost eliberat.