ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA SAU REACTUALIZAREA LICENŢELOR DE FUNCŢIONARE PENTRU
SOCIETĂŢILE SPECIALIZATE DE PAZĂ ŞI PROTECŢIE
   

 

I. Eliberarea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate de pază şi protecţie, care nu au fost autorizate în baza Legii nr. 18/1996.

Societăţile specializate de pază şi protecţie se înfiinţează în condiţiile legii şi funcţionează cu avizul Serviciului Român de Informaţii în baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Pentru obţinerea licenţei de funcţionare reprezentanţii persoanelor juridice vor depune la Serviciul Ordine Publică, str. I.Calvin nr.17-19, pe bază de solicitare scrisă, următoarele documente:

 • cerere adresată Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de Ordine Publică prin care se solicita licenţierea pentru cel puţin unul din obiectele de activitate prevăzute de lege, respectiv servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, servicii de pază a transporturilor de bunuri şi valori importante, servicii de gardă de corp şi servicii de consultanţă, înregistrată şi datată, din care să rezulte denumirea societăţii, adresa sediului social/administrativ, telefon, fax;
 • documentele de constituire a societăţii potrivit legislaţiei comerciale şi certificatul constatator de la Oficiul Registrului Comerţului;
 • copii ale documentelor de identitate, studii şi curriculum vitae ale asociaţilor şi administratorilor, precum şi ale sotului/sotiei ori persoanei cu care coabitează;
 • certificate medicale şi de atestare psihologică eliberate de unităţi autorizate sau medicul de medicina muncii, care să certifice capacităţile şi disponibilităţile conducătorilor societăţii pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin;
 • documente din care să rezulte că personalul din conducerea operativă posedă pregatire corespunzatoare atribuţiilor ce îi revin, respectiv atestate de absolvire a unor cursuri de calificare sau adeverinţe din care să rezulte că a profesat minimum un an în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor. Sunt exceptate de la obligaţia obţinerii certificatului profesional, persoanele care fac dovada că provin din sistemul de aparare, ordine publică şi siguranţă natională;
 • declaraţie pe proprie răspundere, autentificată, a asociatului/asociaţilor cu privire la disponibilitatea financiară a societăţii de a asigura dotarea cu uniformă şi mijloace individuale de autoaparare şi prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicaţii, a mijloacelor audio-video, a aparaturii de recunoaştere şi identificare, a sistemelor de alarmă împotriva efracţiei, a sistemelor de cronometrare şi numarare, a centralelor de supraveghere, a dispeceratelor, a tehnicii de calcul şi a softului utilizat, a armamentului, a altor mijloace tehnice care vor face parte din dotarea societăţii în funcţie de obiectul de activitate;
 • declaraţii pe proprie răspundere ale asociaţilor/administratorilor că nu au facut parte din structuri de informaţii străine, organizaţii secrete transnaţionale şi nu au colaborat cu acestea, date în prezenţa poliţistului ori autentificate de notarul public;
 • decizia Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci de admitere a cererii de constituire a depozitului mărcii pentru clasele de servicii solicitate, împreună cu cererea de înregistrare a mărcii alb/negru sau color, după caz;
 • notificarea de încunoştinţare a Consiliului Judeţean Arad a faptului că societatea va avea sediul în zona de responsabilitate a acestuia;
 • regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor, al carui model poate fi procurat de la serviciul poliţiei de ordine publică din cadrul Inspectoralui de Poliţie Judeţean Arad;
 • dovada achitarii taxei de licenţiere, care se depune la trezoreria Arad putându-se opta pentru taxa de regim normal – 100 Roni, cu soluţionare între 15-30 zile sau taxa la regim de urgenţă – 300 Roni între 1 - 15 zile de la înregistrarea la Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Documentele se vor prezenta în patru exemplare (xerocopii).

 

II. Eliberarea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate de pază şi protecţie autorizate în conformitate cu Legea nr. 18/1996.

Pentru obtinerea licentei de funcţionare a societăţilor de pază şi protecţie autorizate pâna la intrarea în vigoare a Legii nr. 333/2003, conducatorii acestora vor depune în termenul prevazut de lege la la Serviciul de Ordine Publică, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad, următoarele documente:

 • cererea prin care se solicită eliberarea licenţei, cu specificarea datelor de la punctul I;
 • certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului privind situaţia actuala a societăţii;
 • dovada cu activităţile în derulare şi numărul de angajaţi, din care câţi au obţinut certificatul de calificare. Se va face pe baza unui documentar care să cuprindă datele prevăzute în modelul din anexa nr.4k din HG nr. 1010/2004 sau tabel nominal cu principalele contracte, numărul total al angajaţilor şi al celor care au obţinut certificatul de calificare;
 • certificatul de înregistrare a persoanei juridice la Oficiul Registrului Comertului (cu codul unic);
 • prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicatii, a mijloacelor audio-video, aparatura de recunoaştere şi identificare a dispeceratelor şi centrelor de supraveghere, a sistemelor de alarmă folosite împotriva efracţiei, tehnica de calcul şi a softului utilizat, a armamentului şi altor mijloace tehnice din dotare;
 • decizia Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci de admitere a cererii de constituire a depozitului mărcii pentru clasele de servicii solicitate, împreună cu cererea de înregistrare a marcii alb/negru sau color, dupa caz;
 • regulamentul propriu de organizare şi funcţionare reactualizat în condiţiile prevăzute la punctul I., împreuna cu deciziile de numire în funcţii a factorilor care coordonează serviciile stipulate în regulament şi avizul Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia de Logistică pentru uniforma agenţilor de pază;
 • regulamentul propriu şi autorizaţia în baza căreia a funcţionat, în original, în vederea anulării;
 • certificatul de cazier fiscal pentru persoana juridică eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice şi certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice eliberat de administraţiile finanţelor publice;
 • declaraţii pe proprie răspundere ale asociaţilor/administratorilor că nu au facut parte din structuri de informatii străine, organizaţii secrete transnaţionale şi nu au colaborat cu acestea (idem punctul I);
 • prezentarea notificării prin care se încunoştiinţează Consiliul Judetean Arad de faptul că societatea are sediul în zona de responsabilitate a acestuia.
 • avizele acordate de poliţie conducatorilor societăţilor împreună cu certificatele de cazier judiciar în vederea eliberării unui nou aviz conform Legii nr. 333/2003, iar pentru cei nou numiţi în funcţii şi celelalte documente necesare avizării;
 • dovada achitării taxei de licenţiere similar că la punctul I.

Documentele solicitate vor fi depuse în 4 exemplare (xerocopii), iar certificatele menţionate trebuie să fie în termenul de valabilitate la data depunerii la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad.

 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

 

Marți : 9:00 - 11:00

   Joi : 9:00 - 11:00